CampusFM 103.7

 

Pizzicato

Stejjer qosra f'nofs il-gimgha. Stejjer dwar kollox, fuq kulhadd, minn kullimkien... is-seher tar-rakkont.Pizzicato I

Stejjer qosra f'nofs il-gimgha. Stejjer dwar kollox, fuq kulhadd, minn kullimkien... is-seher tar-rakkont.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Kwart perzut bil-grass - Charles Casha; Ir-rokna tar-Ronnie - Joe Friggieri.
Program 2: Ferha bla temma - Temi Zammit; Skond il-Ligi - Gino Muscat Azzoppardi.
Program 3: Ghada se mmur il-Liceo - Kilin; It-tifla taz-zuntier - Dwardu Cachia; Ir-rokna tar-Ronnie: Il-Lottu - Joe Friggieri.
Program 4: Il-fanfarun - Anthony Cordina; Fidil - Carmel Bianchi; Ir-rokna tar-Ronnie: Il-parking - Joe Friggieri.
Program 5: Il-Wieghda - Carmel Bianchi; L-Ghadira - Anthony Cordina.
Program 6: Ahjar li bqajt hmar - Mary Haber; Dolor - Fr. Henry Schembri.
Program 7: Taht fanal mitfi - Trevor Zahra; L-Umbrella - Gorg Peresso; Il-kaccatur - Gorg Peresso; Il- pjan cert - Gorg Peresso.
Program 8: Qniepen - Trevor Zahra; Il-mara ta' l-inkwadru - Gorg Peresso; L-ahhar movimenti - Gorg Peresso; Ir-rokna tar-Ronnie: Jum il-Genituri - Joe Friggieri.
Program 9: Bhal caqlembuta - Kilin; Ta' cacu u tat-toqba - Kilin; Mater Dei Ora Pronobis - Gorg Peresso; Ghodwa - Gorg Peresso.
Program 10: Mistrieh misthoqq - Michael Falzon; It-tabib ta' nhar ta' Sibt - Oliver Friggieri.
Program 11: Godwin - Charles Casha; Zibeg u Bocci - Charles Casha; Spiru tal-moghoz - Charles Casha.
Program 12: Wicc it-triq - Michael Falzon; Kollox ghad-dritt - Michael Falzon.
Program 13: Ic-cirku jinghalaq mill-kamra tas-sellum - Nora Macelli; Zgombru - Nora Macelli.
Program 14: Mill-ktieb ta' Kilin Wara l-ghajn ta' San Bastjan: In-nannu Pawl, ic-Cini, Un esperjenza amara, Il-kupuni; Mill-ktieb tar-Ronnie ta' Joe Friggieri: L-isptar.
Program 15: Mill-ktieb ta' Fr. Henry Schembri Frisk bhal hassa: Serafin; It-Tewmin.
Program 16: Mill-ktieb ta' Mons. Anton Gauci Stejjer tal-bierah II: Wigi tal-gerwa u Guzepp ta' l-Gharb Kien jaghti fastidju lix-xemx ghaddejja; Mill-ktieb tar-Ronnie ta' Joe Friggieri: Il-Barbeque.
Program 17: Karattri mill-ktieb ta' Charles Casha Minn fuq l-ghatba: Saverina; Elija; Ir-ragel ta' Mari.
Program 18.


Pizzicato II

Stejjer qosra f'nofs il-gimgha. Stejjer dwar kollox, fuq kulhadd, minn kullimkien... is-seher tar-rakkont.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Rakkonti ta' Lina Brockdorff mill-ktieb taghha Sireni u Serenati.
Program 2: Rakkonti ta' Anselm Sciberras mill-ktieb tieghu L-Alfabet Tieghi: Antologija ta' novelli.: Karistu; Insara.
Program 3: Mill-ktieb ta' Carmel G. Cauchi It-tifkiriet tan-nannu Lipp: Curkett tax-xorti u Widna ta' kikkra; Mill-ktieb ta' Gorg Peresso Imhabba Buffa: Lippu, X'sar minnha x-xemx u Id-drenagg.
Program 4: Mill-ktieb ta' Paul P. Borg Stejjer minn Wied Gharbiel: Il-girna ta' Karmnu; New Look Bakery.
Program 5: Mill-ktieb ta' Trevor Zahra Stella, Jien u Hu - L-ewwel kapitli.
Program 6: Ktieb l-Ghorrief - Lino Spiteri; Wara c-Capcip - Pauline Miceli; Salvu - Charles Clews.
Program 7: Mill-ktieb ta' Paul P. Borg Stejjer minn Wied Gharbiel - Dwar qamel u gakbini.
Program 8: Mill-ktieb ta' Guze' Chetcuti Grajjiet mill-hajja tal-Kappillan: Toninu, id-daqqaq tal-qniepen; Is-sajjied minn Marsaxlokk.
Program 9: Diversi siltiet mill-ktieb ta' Gorg Peresso Imhabba Buffa; Mill-ktieb Aktar Stejjer tar-Ronnie ta' Joe Friggieri: Micu.
Program 10: Mill-ktieb ta' Charles Casha Mill-Gallarija: Zaren; Il-Mizwet.
Program 11: Mill-ktieb ta' Tony Cassar Darien Din Dinja Kwadra: Anna oht in-nanna; Is-sur Spir itir.
Program 12: Mill-ktieb ta' Carmel G. Cauchi L-gheneb li qed jiswied u novelli ohra...: L-Gheneb li Qed Jiswied.
Program 13: Mill-ktieb ta' Guze' Chetcuti Grajjiet mill-hajja tal-kappillan: Hu Qatilha.
Program 14: Parti mir-rumanz ta' Tuse' Costa L-Akbar Imhabba: Ix-Xirka tal-Qaddisin.
Program 15: Storja mill-ktieb ta' Charles Briffa Stejjer ghall-Hadd: Il-Priedka; Storja mill-ktieb ta' Lino Spiteri Anatomija: L-Armla.
Program 16: Storja mill-ktieb ta' Carmel G. Cauchi L-Gheneb qed jiswied u novelli ohra: Il-Warda Roza; Storja mill-ktieb ta' Lino Spiteri Anatomija: L-Armla.
Program 17: Storja mill-ktieb ta' Paul Falzon Gawhar Imzewwaq: Melta l-Qalb Tehber; Il-Bojja.