CampusFM 103.7

 

L-Ahhar Titjira ta' l-AjklaL-Ahhar Titjira ta' l-Ajkla I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1 : Dahla generali.
Program 2 : Il-bidu ta Kostantinopli fis-sena 325 w.K. minn Kostantinu.
Program 3 : Guljanu l-apostata.
Program 4 : L-ghazla ta' Valentinjan I fis-sena 364 fil-Punent.
Program 5 : Konfoffi kontra Valens.
Program 6 : L-Unni jersqu lejn l-imperu tal-Lvant.
Program 7 : Zewg isqfijiet importanti: Gregorju Nazianzenu, u is-sehem ta' San Ambrogju ghat-tishih ta' l-imperu.
Program 8 : Il-glieda ghall-istatwa tal-Vitorji fis-senat ta' Ruma u l-glieda tal-Bazilki f'Milan.
Program 9 : Teodosius u Ambrogju.
Program 10 : Eugenius imperatur.
Program 11 : L-imperu mifrud.
Program 12 : Alariku tal-Goti fl-Italja.
Program 13 : Alariku jissakkeggja Ruma fis-sena 410.
Program 14 : Glied ghall-poter u intricci ta' mhabba.
Program 15 : L-awgusta Galla Placidia u t-theddida ta' Attila.
Program 16 : Patronius Maximus imperatur ghal-inqas minn tlett xhur.L-Ahhar Titjira ta' l-Ajkla II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1 : Avitus: l-imperatur li sar Isqof.
Program 2 : Il-barbari gew biex joqoghdu!.
Program 3 : Tibda l-hakma ta' Ricimer, il-bniedem li kien jaghmel u jnehhi l-imperaturi; Marjonian, l-ewwel ghazla tieghu.
Program 4 : Imperatur li gie mil-Lvant: Anthemius.
Program 5 : Wara l-mewt ta' Ricimer; L-ahhar nifsijiet ta' l-Imperu.
Program 6 : Minn Augustus ghal Augustulus; L-ahhar 'bicca' imperatur.
Program 7 : Re barbaru imgezwer fil-glud isaltan fl-Italja; L-Ewropa f'idejn tribujiet Germanici.
Program 8 : L-ezercitu mohbi ta' l-irhieb.
Program 9 : Il-klassijiet socjali u l-waqa' ta' l-Imperu.
Program 10 : Hobz frisk u hobz maghdud; il-ligijiet socjali u l-waqa' tas-senaturi.
Program 11 : Il-klassi tan-nofs u l-burokrati.
Program 12 : Zeno fil-Lvant, Odovokar fil-Punent.
Program 13 : Tmiem is-saltna ta' Odovokar.
Program 14 : Ir-Re Teodoriku u t-tmexxija tieghu.
Program 15 : Il-qtil ta' l-ghorrief Boethius u Simmakus; L-Ewropa u l-Italja wara Teodoriku.
Program 16 : Fil-Lvant ma' Gustinjanu u martu Teodora.
Program 17 : Ir-rebha fuq il-Vandali; Il-gzejjer Maltin taht il-Bizantini.
Program 18 : Ravenna: lejn tmiem is-saltna tal-Vizigoti; X'hallew il-Bizantini f'Malta; Bibliografija u taghrif dwar il-muzika uzata.