CampusFM 103.7

 

Mhux Kelma Bejn Tnejn: L-Intervista tal-BOV

Fr.Joe Borg u Prof. Joe Pirotta jitkellmu ma’ mistiedna differenti bi stil u perspettiva mhux tas-soltu.


Mhux Kelma Bejn Tnejn I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
 


President Emeritus Dr. Edward Fenech Adami
  Il-President Emeritus Dr. Edward Fenech Adami hu politiku nisrani jew politiku klerikali? Veru li l-Knisja nghatat poteri zejda bit-tibdil fil-Ligi taz-Zwieg? Il-Knisja kienet tkun ahjar kieku m'ghamlitx il-ftehim mal-Gvern dwar il-proprjetà?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-President Emeritus Dr. Edward Fenech Adami dwar dawn u aspetti ohra tar-relazzjonijiet bejn Knisja u Stat tul iz-zmien li fih hu kien Prim Ministru.


E.T. Mons. Mario Grech
  X’jaghmel l-Eccellenza Tieghu Mons. Mario Grech, jekk xi hadd jitlob l-annullament minghand il-Knisja wara li jkun diga beda proceduri quddiem l-Istat? X’jidhirlu li ghandu jkun ir-rwol tal-Knisja f’pajjiz pluralista? X’jahseb dwar il-pozizzjonijiet differenti li jiehdu l-Isqfijiet Amerikani dwar it-tqarbin ta’ politici favur l-abort?


Anne-Marie Callus
Gordon Cardona
  X'inhu l-akbar xkiel ghal persuni b'dizabilita', l-kundizzjoni taghhom jew is-socjeta? Il-Kunsilli Lokali, l-Knejjes u organizazzjonijiet ohra huma accessibli bizzejjed ghal dawn il-persuni? Dawn l-individwi huma msieken jew eroj?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Anne Marie Callus u lil Gordon C.Cardona mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Dizabilita' dwar dawn u suggetti ohra.

Prim Imhallef Dr.Vincent De Geatano
  Meta tidhol fil-qrati taghna issib gustizzja?
Xi jhoss Imhallef meta Imhallef iehor iwaqqghalu s-sentenza tieghu?
Il-Maltin ghad ghandhom fiducja fil-qrati?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Prim Imhallef Dr.Vincent De Geatano.

Dr. Petra Bianchi
  Din l-Art Helwa hija aktar matura mill-bqija ta' l-NGOs ambjentali u kulturali?
Possibbli jinzamm il-bilanc bejn il-progress u l-konservazzjoni fuq gzira zghira bhal Malta?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-President tal-Fondazzjoni Din l-Art Helwa, Dr. Petra Bianchi dwar dawn u suggetti ohra.

USA Ambassador
Prof. Douglas Kmiec
  X'hass meta l-qassis qabzu waqt it-Tqarbin? X'tipi ta' kompromessi jistghu jaghmlu l-insara fil-politika. Ghaliex fettillu jitkellem dwar Malta u l-Afganistan?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Ambaxxatur Amerikan Douglas Kmiec.  L-Isqfijiet fl-Amerka Latina, favur il-fqar jew favur min hu b'sahhtu? Il-waqa' tal-hajt ta' Berlin, kabbret il-gustizzja jew l-ingustizzja? Li tkun nisrani tfisser li tkun mal-lemin jew max-xellug?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Patri Gwann Xerri O.P., missjunarju Malti f'konnessjoni ma' hafna Movimenti tax-Xellug fl-Amerika Latina.  L-etika u l-finanzi internazzjonali jistghu jithalltu flimkien? Il-bonuses kbar li qed jinghataw il-bankiera huma ggustifikati? L'hekk imsejha l-ekonomija tal-komunjoni tista' tirnexxi?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Dr.Andre Camilleri, CEO tal-Malta Financial Services Authority.  Ghaliex fil-Gimgha Mqaddsa kollha l-Kopti jieklu biss tliet darbiet? Veru li l-Kopti huma ippersegwitati fl-Egittu? Fejn ikun hemm l-adulterju, veru li l-Kopti jaghtu permess ghat-tieni zwieg?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Dr. Martin Zammit u lil Rev Patri Paul es-Suryani (Knisja Ortodossa Kopta).  Jinkwieta l-President li n-nies qed jitilfu l-fiducja fil-qrati Maltin? Huwa sew li l-President jiddefendi l-valuri nsara? X'jahseb dwar forom godda ta' familja?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-President ta' Malta Dr. George Abela.  X'inhi l-aktar haga li weggatu tul il-kwistjoni politiko-religjuza? Jezisiti jew le l-periklu li jerga' jkollna l-inkwiet bejn il-Knisja u l-partiti politici? X'hass meta kellu jizzewweg fis-sagristija?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-ekonomista u ex-politiku Lino Spiteri.  Il-familja u z-zwieg jissahhu jekk jiddahhal id-divorzju jew jiddghajfu? Veru li ghadha ssir diskriminazzjoni man-nisa fejn jidhlu hlasijiet ghall-istess xoghol? Possibbli l-mizzewgin ilahhqu mal-obbligi tal-familja u ma' dawk tax-xoghol meta t-tnejn jahdmu?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Dr. Anna Vella: President tal-Moviment ta' Kana.  Ghandhom ragun in-nies ikollhom percezzjoni negattiva tal-politici? Kif inbidel il-Partit Nazzjonalista fis-snin 70 u 80? Kif ihares lejn ix-xoghol il-gdid tieghu bhala membru tal-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Ispeaker Dr. Louis Galea.  Veru li t-tfal illum ghandhom hafna arja zejda? Bil-kummissarju tat-tfal u minghajru xorta wahda? Id-djar tat-tfal li tmexxi l-knisja ahjar jaghlqu jew jibqghu miftuhin?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Carmen Zammit - Kummissarju tat-Tfal.  F'pajjizna kemm hi serja l-problema ta' diskriminazzjoni minhabba razza jew gens? X'jista' jaghmel min ihossu diskriminat? L-irgiel u n-nisa qatt jistghu ikunu ugwali?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Dr. Janet Mifsud - Kummissarju ghall-Ugwaljanza.  'Illum m'ghadx ghandna bzonn it-tribunali tal-knisja biex isolvu kwistjonijiet marbuta maz-zwieg'... 'Jista jkun hemm kundizzjonijiet li minhabba fihom politiku Nisrani jappogga ligi dwar id-divorzju'... 'Fl-ghazliet politici li jaghmlu l-insara hemm lok ghall-pluralizmu'...

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Rev Prof Peter Serracino Inglott.  Suggett: Il-Banek u l-krizi finanzjarja internazzjonali.

Fr. Joe Borg u l-Prof.Joe Pirotta jintervistaw lis-Sur Tonio Depasquale: CEO Bank of VallettaMhux Kelma Bejn Tnejn II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
 
  Dr. Busuttil ghandu ambizzjoni politika ghax-xena lokali? X'inhi l-pozizzjoni tieghu dwar id-divorzju? Is-sinifikat veru ta' Malta fl-Unjoni Ewropeja.

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Dr. Simon Busuttil.  Kif iharsu l-votanti lejn il-politici? Il-politika servizz jew poter? X'irwol ghandhom in-nisa fil-politika?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Dr. Helena Dalli.  Kemm huma attrezzati l-pulizija ghal glieda kontra l-kriminalita'? Ufficcjali investigaturi gieli jkunu mhedda? Il-pulizija huma ripressivi fejn jidhlu ligijiet marbuta mal-moralita' pubblika?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Kummissarju John Rizzo.  Hemm mudell wiehed tal-familja jew hafna mudelli? F'Cipru ghala ghadhom jiggieldu dwar in-nies li mietu jew sparixxew waqt l-inkwiet etniku? X'valur ghandha l-antropologija biex nifhmu ahjar is-socjeta li nghixu fiha?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Prof. Paul Sant Cassia.  Ekonomija, Globalizzazzjoni u Etika.

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-John C. Grech.  Is-socjeta' Maltija nifmuha ahjar mill-perspettiva tas-'social psychology'? X'post ghandhom il-media fis-socjeta' taghna? Meta tikteb lill-Universita' ta' Malta bil-Malti ghala jwiegbuk bl-Ingliz?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Dr. Mary Anne Lauri, Pro-Rettur.  Ir-Renju Unit ghadu jista' jitqies bhala forza mondjali? It-tfulija taghha fl-Afrika t'Isfel halliet xi effett partikolari fuqha? Veru li fir-Renju Unit hemm diskriminazzjoni kontra l-Insara?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Louise Stanton, British High Commissioner.  Multi-kulturizmu u emigrazzjoni.

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Ahmed Bugri.  Flimkien ma' siehbu rebhu l-kategorija taghhom fir-Rolex Middle sea race... Hamest ijiem bejn sema u ilma... Maltemp jew kalma li kwazi ma thallix id-dghajsa ticcaqlaq...

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lis-Sur Anthony Camilleri.  Ir-rwol tal-unions f'Malta u anki fuq livell internazzjonali Ghandu jkun hawn Trade Union Council f'Malta? Il-unions favur il-gid komuni jew il-gid settorjali?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lis-Sur Gejtu Vella (UHM).  Il-qorti kostituzzjonali Amerikan u l-ghazliet politici. Il-liberta' ta' l-individwu u l-gid tal-komunita' Ghandu jkollok il-liberta' taghmel l-abort?

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Ambaxxatur Amerikan Douglas Kmiec.  Il-hidma tal-Hospice u t-tama li tnissel. Il-kuragg tal-pazjenti quddiem is-sitwazzjoni li jkunu fiha. Kif is-semmiegha jistghu jghinu f'din il-hidma.

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Bernadette Briffa u Anna Zammit mill-Malta Hospice Movement.  Program 13

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Perit Michael Falzona.  Program 14: Alternattiva Demokratika.

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Michael Briguglio.  Program 15.

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Mons. Lawrence Gatt.  Il-qasam letterarju Malti.

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lill-Mario Azzoppardi.  Round up of Series.Mhux Kelma Bejn Tnejn III

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
 
  Tibdil Kostituzzjonali.

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil L-E.T. Dr. Eddie Fenech Adami .  L-abbuz tat-tfal - anke fuq l-internet.

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Tink Palmer .  Filosofu, fil-politka, fid-drama u poeta.

Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Prof. Joe Friggieri .  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Joe Saliba .  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Bernardine Mizzi .  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Kurunell David Attard .  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil L-Imhallef Giovanni Bonello .  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Zaren Vassallo .  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Dr. Nadia Delicata .  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Caroline Muscat .  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Melvin u Janicka Attard , specjalisti fl-Awtizmu.  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil L-E.T. Dr. George Abela , President.  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Lino Vella , Direttur.  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Pof. Mary Anne Lauri , Organ Donations.  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Dr. Guzeppi Schembri Bonaci .  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Albert Marshall .  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Fr. Jimmy Bonnici .  Fr. Joe Borg u l-Prof. Joe Pirotta jintervistaw lil Leo Bormans , awtur tal-ktieb The World Book of Happiness.Mhux Kelma Bejn Tnejn IV

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Mr. Winston Zahra.
Program 2: E.T. Mons. Isqof Charles Scicluna.
Program 3: Dr. Marcelline Naudi.
Program 4: Martin Bugelli.
Program 5: Richard England.
Program 6: Dr. Rita Borg Xuereb.
Program 7: Michael Mangion; Juliette Bisazza.
Program 8: Fr. Martin Micallef.
Program 9: Charles City Gatt; Patrick J. Fenech.
Program 10: Joe Azzopardi, CEO MUHC.
Program 11: Fr. Paul Pace sj.
Program 12: Luciano Micallef.
Program 13: Prof. Gordon Calleja.
Program 14: Dr. Alfred Sant.
Program 15: Helen D'Amato.
Program 16: Rebecca Cremona.
Program 17: Roundup tas-sensiela.