CampusFM 103.7

 

IL-MARA U R-RELIGJON

Jitratta l-mara f'kuntest religjuz. Minhabba li aktarx huma l-femministi li l-aktar li jikkritikaw ir-rwol, il-pozizzjoni u t-trattament tal-mara f'dan il-kuntest, se naghtu harsa lejn il-kontribut tal-femminizmu fejn tidhol religjon. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr.Pauline Dimech.

Back to Main Webcast Page

Program 1: X'inhi r-religjon?
Program 2: Il-femminizmu religjon?
Program 3: Is-sehem tal-mara fil-Koncilju Vat.II; X'qalu l-Papiet dwar il-mara dawn l-ahhar 50 sena.
Program 4: L-issue tal-gender fir-religjon - Prof Mary Darmanin.
Program 5: It-teologija femminista - Miss Sue Midolo.
Program 6: In-natura tal-mara fit-teologija - Fr. Chris Caruana.
Program 7: Id-Divinita: Kuncett u Lingwagg - Louise Laferla.
Program 8: L-immagni tal-Mara fl-Iskrittura - Fr. Paul Sciberras.
Program 9: Ommijiet il-Knisja - Patri Salvinu Caruana.
Program 10: Il-maternita, verginita u zwieg - Dr. Nadia Delicata.
Program 11: Il-mara fl-Islam - Fr. Joseph Ellul.
Program 12: Qdusija, Misticizmu u Hajja Konsagrata - Fr. Charlo Camilleri.
Program 13: Post il-mara fl-Istituzzjoni Religjuza - Fr. John Berry.
Program 14: Il-mara, l-ekologija u r-religjo - Censu Caruana.
Program 15: Il-Mara, il-Knisja u d-dinja tax-xoghol - Fr. Joe Inguanez.
Program 16: Il-Mara nisranija f'kuntest socjo-politiku – Fr. Rene Camilleri.
Program 17: It-tfajla u l-ispiritwalita' - Dr. Joanne Cassar.
Program 18: Konkluzjonijiet u riflessjonijiet.