CampusFM 103.7

 

Mit-Tromba, mill-Bronja u mill-Parjol

Harsa lejn l-istorja tal-imtiehen f'dawn il-Gzejjer tul iz-zminijiet. F'din is-serje, fost l-ohrajn, se naraw kif beda l-qamh f'Malta u l-process li kien jghaddi minnu sakemm kien jintahan u jispicca dqiq. Kien hemm ukoll zminijiet meta minhabba n-nuqqas ta’ xita l-Maltin sofrew il-guh, u ghalhekk il-kavallieri flimkien mal-Maltin kienu jissugraw hajjithom biex jiksbu din ix-xitla.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Margaret Agius.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Kif beda l-qamh f'Malta.
Program 2: Kif jitkabbar u jinhadem il-qamh.
Program 3: Kif u fejn jinhazen il-qamh.
Program 4: X'gara fil-Furjana.
Program 5: Il-mithna tal-miexi u l-mithna tal-qamh ta' l-idejn.
Program 6: L-imtiehen tar-rih. (1)
Program 7: L-imtiehen tar-rih. (2)
Program 8: L-imtiehen tar-rih. (3)
Program 9: L-imtiehen tar-rih. (4)
Program 10: L-imtiehen tar-rih. (5)
Program 11: Ix-xoghol tal-pinnur u t-thin u s-separazzjoni tal-qamh.
Program 12: Il-process tat-thin.
Program 13: Intervista mal-familja Apap li tghix f'mithna f'Malta.
Program 14: L-imtiehen ta' l-isteam. (1)
Program 15: L-imtiehen ta' l-isteam. (2)
Program 16: L-imtiehen tal-fuel.
Program 17: Il-hobz. (1)
Program 18: Il-hobz. (2)