CampusFM 103.7

 

GhazlietGhazliet I

Waqt dan il-programm issehh inkontru mal-'Ghazliet' li ghamlu diversi nisa matul il-hajja taghhom li permezz tal-gesti, sagrifficji u dedikazzjoni ghenu jew sahansitra biddlu l-hajja tal-ohrajn, hafna drabi bl-aktar mod silenzjuz. Niltaqghu ma' zewg nisa kull programm li jirrakkuntaw l-istorja taghhom u flimkien ma' espert/a nippruvaw nifhmu ftit aktar x'wassal biex il-protagonisti taghna jaghtu hajjithom u jiddedikaw lilhom infushom b' dan il-mod ghall-ohrajn.

Prezentazzjoni ta' Dulcima Aquilina u Andrew Azzopardi.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Mistiedna: Sarah Cachia u Marcelle Abela; Espert: Oliver Scicluna.
Program 2: Id-dimensja: Mistiedna: Antoinette Munro u Josephine Pace; Espert: Dr. Charles Scerri.
Program 3: Il-fostering: Mistiedna: Daniela Zerafa u Louise Ann Bugeja; Espert: John Role'.
Program 4: Eating disorders: Mistiedna: Anna Ellul Lanfranco u Darleen Zerafa - Dar Kenn Ghal Sahhtek; Espert: Dr. Anton Grech.
Program 5: Il-cancer: Mistiedna: Jeanette u Maryrose; Espert: Dr Katya De Giovanni, occupational psychologist.
Program 6: It-transgender: Mistiedna: Sharon Camenzuli; Espert: Matthew Bartolo.
Program 7: Is-sahha mentali - il-bipolar disorder: Mistiedna: Mary Lourdes Cassar, Fondazzjoni Nazareth u Melanie Cassar; Espert: Dr. Anton Grech.
Program 8: Il-vjolenza domestika: Mistiedna: Charmaine; Espert: Roberta Farrugia Debono, psikologa.
Program 9: Persuni Gay: Mistiedna: Josianne Perugin and Lina Camilleri; Espert: Dr Nicholas Briffa.
Program 10: L-Addozzjoni: Mistiedna: Christine Xuereb u Ben Stivala; Espert: Maria Attard.
Program 11: Teenage Pregnancies: Mistiedna: Louise Bugeja; Espert: Maria Attard.
Program 12: Ir-relazzjonijiet: Mistiedna: Audrey u Stephanie; Espert: Dr Nicholas Briffa.
Program 13: L-annimali: Mistiedna: Rita Giordano u Joanna Vassallo; Espert: Manuel Buhagiar.
Program 14: Sisters of Angela House: Mistiedna: Madre Magdalen Cauchi u Sr Edelweiss Grech; Espert: Dr Charles Azzopardi.
Program 15: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) u Autism Spectrum Disorder: Mistiedna: Valerie Brincat u Louisa Enriques; Espert: Oliver Scicluna (ASD)
Program 16: Il-volontarjat: Mistiedna: Nancy Micallef u Martina; Espert: Mauro Pace Parascandolo.
Program 17: Membri ta' familji t'artisti: Mistiedna: Mariella, omm Corazon Mizzi, kantanta, u Francesca, it-tifla ta' Marilou Coppini, attrici; Espert: Sergio Grech.
Program 18: Ir-razzizmu: Mistiedna: Sarah Ezabe u Naomi Bugre; Espert: Dr Maria Pisani.


Ghazliet II

Il-programm ikompli jiddiskuti n-narrattivi tal-protagonisti li matul hajjithom ghamlu Ghazliet li b'tant imhabba u dedikazzjoni ghenu jew sahansitra bidlu l-hajja ta' l-ohrajn, hafna drabi b'mod silenzjuz. Dulcima Aquilina tintervista lill-persuni involuti kif ukoll jixxandar 'vox pop' u wara Dr Katya Degiovanni tanalizza dawn l-istejjer ma' esperti halli jghinuna nifhmu l-lezzjonijiet li ghandna nisiltu minnhom.

Prezentazzjoni ta' Dulcima Aquilina.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-epilessija: Mistiedna: Manuel u Frank; Espert: Prof Janet Mifsud.
Program 2: Il-meningite: Mistiedna: Amy Camilleri Zahra; Espert: Dr Michael Axiaq.
Program 3: L-Alcoholics Anonymous: Mistiedna: Maria u David; Espert: Dr Anton Grech.
Program 4: Id-donazzjoni tal-organi: Mistiedna: Amy Camilleri u James Muscat; Espert: Prof Mary Anne Lauri.
Program 5: L-anzjani f'pajjizna: Mistiedna: Joe Quattromani u Tony Degiovanni; Espert: Dr Marvin Formosa.
Program 6: L-obezita': Mistiedna: Brian u Anthony, Dr Claire Sillato Copperstone; Espert: Dr Gillian Martin.
Program 7: Il-boxing: Mistiedna: Claire Ciantar u Mandy Cortis; Espert: Renzo Kerr Cumbo.
Program 8: Single parenthood u l-isfidi taghha: Mistiedna: Jason u Claire; Espert: Dr Rita Borg Xuereb.
Program 9: L-isfidi - Spina Bifida: Mistiedna: Louisa Borg b'intervent ta' Rhoda Garland; Espert: Ms Vicky Gauci.
Program 10: Il-bullying fuq it-tfal: Mistiedna: Gino Lombardi u Joanne Cauchi; Espert: Prof Carmel Cefai.
Program 11: Id-dipressjoni waqt u wara t-twelid: Mistiedna: Vanessa, omm ta' zewgt itfal; Espert: Dr Lorraine Azzopardi.
Program 12: Iz-zwieg bejn Kattolici u Musulmani: Mistiedna: Stefanie Aboud u Tonia Borg; Espert: Fr John Barry.
Program 13: Visual Impairment: Mistiedna: Michael Debattista; Espert: Mr Stanley Debono and Mr Michael Micallef.
Program 14: Id-Down syndrome: Mistiedna: Joanna u Becky; Espert: Dr Anne-Marie Callus.
Program 15: Il-fibromyalgia: Mistiedna: Maria u Josette; Espert: Dr Michael Axiaq.
Program 16: L-OCD: Mistiedna: Sarah Galea; Espert: Dr John Borg, psikjatra.
Program 17: Karrieri - Dulcima Aquilina u Dr Katya Degiovanni.


Ghazliet and Co.

Fl-iskeda tas-Sajf Ghazliet ser jinkuldi t-tfal u l-adoloxxenti bhala ko-prezentaturi, fejn flimkien ma' Dulcima u mal-esperti jiddiskutu temi varji mill-perspettiva taghhom, minn politika sa temi kulturali, suggetti socjali u hafna aktar.

Prezentazzjoni ta' Dulcima Aquilina.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Il-Familja - Claire Qasha.
Program 2: Malcolm Galea ikun intervistat minn Kyle, Gabriel u Cara.
Program 3: L-istress - Steve Libreri, social worker.
Program 4: Il-politika - Hon Dr Simon Busuttil, Kap ta' l-Oppozizzjoni.
Program 5: Il-psikjatrija; Is-social media - Dr Lorraine Azzopardi.
Program 6: Ix-xjenza - Simone Cutajar, Profs Janet Mifsud, Dr Josanne Cutajar.
Program 7: Il-muzika - Ira Losco.
Program 8: Il-hbiberija - Matthew Bartolo.
Program 9: L-Unjoni Ewropea u l-MEPs - Hon. Dr Roberta Metsola MEP.
Program 10: Ir-razzizmu - Fr John Berry.
Program 11: L-isports - Xandru Grech.
Program 12: Id-Drama Strada Stretta fuq TVM - Audrey (awtrici), Steve Dalli (direttur) flimkien ma' Aiken (attur).
Program 13: Id-dizabbilta' - Oliver Scicluna, KNPD.
Program 14: Il-bullying - Daniela Farrugia Camois.
Program 15: Id-drittijiet tat-tfal - Dr Anne Marie Mangion.
Program 16: L-abbuz tad-drogi - Mr Anthony Gatt.
Program 17: L-annimali - Catherine Portelli, veterinarja.
Program 18: Game show - Catherine, Xandru u Simone.